Panta J. Radosavljević

Panta Radosavljević-Dunavski ili Vojvoda Dunavski (Beograd 28. avgusta 1876—?) je bio četnički vojvoda i artiljeriski pukovnik. Nakon završena tri razreda gimnazije krajem 1892. upisao se u artiljerijsku podoficirsku školu.Potporučnik je postao 1902, a kapetan 1914. Septembra 1905. pridružio se četničkoj akciji u Makedoniji. Odmah po dolasku postao je načelnik gorskoga štaba u zapadnom Povardarju i na toj dužnosti bio je od oktobra 1905. do januara 1906. Nazivali su ga vojvoda Dunavski.Saradnici su mu bili vojvode Gligor Sokolović, vojvoda Babunski i oficir Sreten Rudnički, koji je pre njega stupio u četništvo. Krajem 1906. izabran je za sekretara glavnoga četničkoga odbora u Beogradu, a u jesen 1907. postao je sekretar izvršnoga četničkoga odbora u Vranju.Nakon Mladoturske revolucije 1908. dolazi do zatišja i obustave četničkih akcija zbog obećanja da će nove turske vlasti da poštuju ustav i zakone. Radosavljević se tada povčlači iz četničke organizacije. Radosavljević je kao komandir artiljerijske baterije učestvovao u Prvom i Drugom balkanskom ratu. U Prvom svetskom ratu učestvovao je kao komandir baterije i komandant bataljona. Kralj ga je lično 1914. odlikovao Karađorđevom zvijezdom 4. stepena. Nakon 1918. objavljivao je članke i pesme u listu "Srpsko Kosovo", a objavio je i dve manje knjige patriotskoga sadržaja "Kroz slavno Kosovo" i "Šta je Maćedonija“.

Panta J. Radosavljević Knjige